Contra Costa | Health Sense | Summer 2024

MU_0004142_ENG2_0321 TAGLINES English ATTENTION: If you need help in your language call 1-877-661-6230 (TTY: 711). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call 1-877661-6230 (TTY: 711). These services are free of charge. اﻟﺸﻌﺎر ﺔ ��� بﺎﻟﻌ (Arabic) �� ﻳُﺮ اﻻﻧتبﺎە: إذا اﺣﺘﺠﺖ � إ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة بﻠﻐﺘﻚ، ﻓﺎﺗﺼﻞ بـ 1-877-661-6230 (TTY: 711) . ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺎ � ﻀ � أ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴتﻨﺪات ﺔ �� اﻟﻤﻜﺘ ﻘﺔ �� بﻄ ﻞ �� ﺑ واﻟﺨﻂ ي . � ﺒ � اﻟ اﺗﺼﻞ بـ .1-877-661-6230 (TTY: 711) ﻫﺬە اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺔ. � ﻣﺠﺎﻧ Հայերեն պիտակ (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1-877-6616230 (TTY: 711)։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-877-661-6230 (TTY: 711)։ Այդ ծառայություններն անվճար են։ �� ស�� ល់���ែខ� រ (Cambodian) ចំ�ំ៖ េបើអ� ក ្រត�វ �រជំនួយ ��� របស់អ� ក សូម ទូរស័ព� េ�េលខ 1-877-661-6230 (TTY: 711)។ ជំនួយ និង េស�កម� ស្រ�ប់ ជនពិ�រ ដូច�ឯក�រសរេសរ�អក្សរផុស ស្រ�ប់ជនពិ�រែភ� ក ឬឯក�រសរេសរ�អក្សរពុម� ធំ ក៏�ចរក�នផងែដរ។ ទូរស័ព� មកេលខ 1-877-661-6230 (TTY: 711)។ េស�កម� �ំងេនះមិនគិតៃថ� េឡើយ។ 简体中文标语 (Chinese) 请注意:如果您需要以您的母语提供帮助,请致电 1-877-661-6230 (TTY: 711)。另外还提供针对残 疾人士的帮助和服务,例如盲文和需要较大 字体阅读,也是方便取用的。请致电 1-877-661-6230 (TTY: 711)。这些服务 都是免费的。 (Farsi) ﻓﺎرﺳ ﯽ زﺑﺎن ﺑﮫ ﻣطﻠب ﺗوﺟﮫ: اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود ﮐﻣﮏ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد، ﺑﺎ 1-877-661-6230 (TTY: 711) ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد. ﮐﻣﮏ ھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺻوص اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت، ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﺧط ﺑرﯾل و ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺣروف ﺑزرگ، ﻧﯾز ﻣوﺟود اﺳت. ﺑﺎ 1-877-661-6230 (TTY: 711) ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد. اﯾن ﺧدﻣﺎت راﯾﮕﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد. िहंदी टैगलाइन (Hindi) �ान द� : अगर आपको अपनी भाषा म� सहायता की आव�कता है तो 1-877-661-6230 (TTY: 711) पर कॉल कर� । अश�ता वाले लोगों के िलए सहायता और सेवाएं, जैसे ब्रेल और बड़े िप्रंट म� भी द�ावेज़ उपल� ह� । 1-877-661-6230 (TTY: 711) पर कॉल कर� । ये सेवाएं िन: शु� ह� । Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong) CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-877-661-6230 (TTY: 711). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1-877-661-6230 (TTY: 711). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb. 日本語表記 (Japanese) 注意日本語での対応が必要な場合は 1-877-661-6230 (TTY: 711)へお電話ください。点字の資料や 文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。 1-877-661-6230 (TTY: 711)へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。 한국어 태그라인 (Korean) 유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-877-661-6230 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. 1877-661-6230 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI2MTU5NA==